İtirazın Geçici Kaldırılması

1
2115

En son İtirazın Kesin Kaldırılmasını anlatmıştım.Sıra İtirazın Geçici Kaldırılmasında.

İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvurabilmek için, borçlunun borca itirazı şartken, itirazın geçici kaldırılmasında, borçlu imzaya itiraz etmiş olmalı.Yani itirazın geçici kaldırılması yoluna başvurabilmek için 2 şart gerekli ;

  1. Alacağın adi bir senede dayanması (Adi senet tanımını önceki yazılardan bulabilirsin)
  2. Borçlunun da bu adi senet altındaki imzaya itiraz etmesi.

Alacaklı, borçlunun imzaya itirazının kendisine tebliğinden altı ay içinde, icra mahkemesine başvurarak itirazın geçici kaldırılmasını isteyebilir.

Alacaklı, adi senet altındaki imzanın borçluya ait olup olmadığının tespiti için, icra dairesine başvurarak, borçlunun daha önce herhangi bir resmi dairede imzaladığı bir belgenin getirilmesini isteyebilir.

İtirazın geçici kaldırılması icra mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre ve duruşmalı olarak inceler. Borçlu kişi duruşmada mutlaka bulunmak zorunda. Aksi halde, icra mahkemesi sadece borçlunun duruşmaya katılmaması üzerine , başka herhangi bir inceleme yapmadan itirazın geçici kaldırılmasına karar verir ve borçluyu takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Yüzde 40 icra inkar tazminatı istenecekse, alacaklı bunu da belirtmelidir.Ancak borçlunun herhangi mazareti olabilir, hastalık hali vb gibi, bu durumda mazaret duruşmadan evvel, belgeleriyle beraber mahkemeye bildirilmeli.Eğer mazeret mahkemece kabul edilirse yeni bir duruşma günü belirlenir.

İmzanın borçluya ait olmadığı ise şu şekilde inceleniyor.

Önce tarafların açıklamaları dinlenir.Bundan sonra, borçluya ait olduğu kesin olarak bilinen bir imza bulunabilmişse (örneğin borçlunun daha evvel şirket kurmak için resmi daireye verdiği imza sirküleri gibi) önceki imzayla, borçlunun adi senet altında reddettiği imza karşılaştırılır. Eğer borçluya ait olduğu kesin olarak bilinen bir imza bulunamamışsa borçluya yazı yazdırılır,imzalatılır, inkar edilen imzayla karşılaştırması yapılır.Ancak genelde mahkeme bilirkişiye başvurma yolunu izlemekte.

İncelemeler neticesinde icra mahkemesi iki türlü karar verebilir;

  1. İnceleme sonunda , adi senet altındaki imzanın gerçekten borçluya ait olmadığı kanısına varılırsa, itirazın geçici kaldırılması talebi reddedilir. Bundan sonra artık icra takip işlemlerine devam edilemez. Borçlunun evvelinden istemiş olması durumunda, alacaklı kişi icra takibi konusu olan alacağın yüzde kırkından az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilir.İcra mahkemesinin bu kararı temyize açıktır.Maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyen bir karardır, yani alacaklı isterse genel mahkemelerde alacaklı olduğuna ilişkin bir dava açabilir.
  2. İcra mahkemesinin incelemesi sonucu, adi senet altındaki imzanın gerçekten borçluya ait olduğu kanısına varılırsa ya da borçlu duruşmaya katılmazsa, itirazın geçici kaldırılmasına karar verilir. Bu durumda borçlu hem takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına hem alacaklının istemiş olması halinde takip konusu alacağın yüzde kırkından az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilir. Bu karar da maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez, yani borçlu genel mahkemede  borçlu olmadığına dair bir dava açabilir. Bu davanın adı da “borçtan kurtulma davası” dır.

İcra mahkemesinin itirazın geçici kaldırılmasına karar vermesinin takip hukuku açısından önemli sonuçları var ;

  • İcra mahkemesinin itirazın geçici kaldırılmasının kabulu üzerine verdiği kararla, alacaklı borçlunun malları üzerinde kesin haciz isteyemez, ancak geçici haciz isteyebilir. Geçici hacizle-kesin haciz arasındaki fark ; geçici hacizde malların satılması istenemez.
  • Borçlu kişi, itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine tefhim ya da tebliğinden itibaren yedi gün içinde, borçtan kurtulma davası açabilir.Bu yedi günlük süre içinde borçlu bu davayı açmazsa  itirazın geçici kaldırılması kararı ve varsa geçici haciz artık kesinleşir.
  • Borçlu kişi, itirazın geçici kaldırılması kararının kendisine tefhim ya da tebliğinden itibaren  üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

Bundan sonraki yazılarda Borçtan Kurtulma Davası’nı Menfi Tespit ve İstirdat Davalarını anlatmaya çabalarım.

1 YORUM

CEVAPLA

İnsan mısın? *