İtirazın Kaldırılması Yolu

0
2751

İcra Hukukuyla alakalı en son İtirazın İptali konusuna değinmiştim.

İcra takibine devam etmek isteyen alacaklının, borçlunun ödeme emrine itirazını hükümden düşürebilmesi için başvurabileceği diğer yol İtirazın Kaldırılması Yoludur.

Genel hatlarıyla İtirazın Kaldırılması Yoluna bakarsak ; itirazın iptali davasına nazaran daha çabuk ve pratik sonuçlanan bir yol.

İtirazın Kaldırılması Yolu bir dava değildir.Borçlunun, gerçekten borçlu olup olmadığının ilamsız icra işlemleri içerisinde tespitini sağlayan hukuki bir yoldur. İcra mahkemesinin itirazın kaldırılması yolundaki inceleme yetkisi sınırlıdır, sadece belge üzerinden incelemelerini yürütür. İtirazın iptali davasındaki olduğu gibi “tanık, keşif, yemin” gibi delillere başvurulamaz.

İşte bu sebeple icra mahkemelerinin itirazın kaldırılması hakkındaki kararları maddi anlamda kesin hüküm olamaz, oysa itirazın iptali kararları kesin hüküm teşkil eder.

Alacaklı, yani ilamsız icra takibini başlatan kişi, borçlunun ödeme emrine itirazının kendisine tebliğinden altı ay içerisinde itirazın kaldırılmasını icra mahkemesinden istemeli. Bu süre hak düşürücü bir süredir.

Borçlunun ödeme emrine itirazı ile icra takibi durmuştu.Alacaklının icra mahkemesinden itirazın kaldırılması talebi üzerine icra mahkemesinin kabul ya da ret kararına değin icra takibi durmaya devam eder.

İcra İflas Kanunu İtirazın Kaldırılması Yolunu, ödeme emrine itiraz sebebine göre iki şekilde düzenlemiş ;

  1. Borca itiraz edilmesi durumunda, itirazın kesin kaldırılması (İİK m.68)
  2. İmzaya itiraz edilmesi durumunda, itirazın geçici kaldırılması (İİK m.68a-69)

İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASI

Borçlu, borca itiraz etmişse, alacaklı itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurabilir.Alacaklının itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurabilmesi için alacağın İİK m.68-68b’de yazılı belgelerden birine dayanması gerekir.

İtirazın Kesin Kaldırılması İçin Gösterilmesi Gereken Belgeler

  • İmzası Borçlu Tarafından İkrar Edilmiş Adi Senet: Adi senet, resmi bir makamın katılımı olmaksızın, taraflar arasında düzenlenmiş ve belirli bir miktar borcun alacaklıya şarta bağlı olmadan ödeneceğini içeren senettir.Eğer bu adi senet altındaki imza borçlu tarafından kabul edilmişse, alacaklı itirazın kesin kaldırılmasını talep edebilir.
  • İmzası Noterlikçe Onaylanmış Senet: Alacaklı kişi, kayıtsız-şartsız belirli bir miktar para borcu kabulunü içeren ve imzası noterlikçe onaylı senede dayanarak da itirazın kesin kaldırılmasını isteyebilir.
  • Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde ve Usulüne Göre Verdikleri Belgeler: Örneğin borç ödemeden aciz vesikası, rehin açığı belgesi gibi.
  • Kredi Kurumları ile İlgili Belgeler

Alacaklı kişi bu yukarıda yazdığım belgelerden herhangi birine dayanarak alacağını ispat etmeli.Eğer ispat edemezse , icra mahkemesi itirazın kesin kaldırılması talebini reddeder.Alacaklı eğer ispat ederse, bu kez borçlu ödeme emrine itirazını ispat etmelidir.Tabi ki yukarıda yazdığım belgelerden birine dayanarak.

Sonuç olarak icra mahkemesi ya itirazın kaldırılması talebini reddeder ya da itirazın kesin kaldırılmasına karar verir.

Ret durumunda artık alacaklı icra takibine devam edemez.Bu kararın kesinleşmesi ile de artık takip tamamen sona erer.İtirazın kaldırılması talebinin esastan reddi durumunda, eğer borçlu talepte bulunmuşsa, alacaklı takip konusu alacağın yüzde kırkından az olmamak koşuluyla icra inkar tazminatına mahkum edilir.

Alacaklının talebi kabul edilirse, itirazın kesin olarak kaldırılmasına karar verilir.Alacaklının yaptığı ilamsız icra takibi artık kesinleşir.Yani bir sonraki safha olan haciz safhasına geçilebilir.Bu sefer de, itirazın kesin kaldırılmasına esastan karar verilmişse, alacaklının talebi doğrultusunda takip konusu alacağın yüzde kırkından az olmamak koşuluyla, borçlu icra inkar tazminatına mahkum edilir.Borçlu itirazın kaldırılması kararının kendisine tebliğ ya da tefhimden (yüze karşı kararın okunması) itibaren 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

İtirazın kesin kaldırılması talebinin kabulü ya da reddi kararları temyiz edilebilir.Ancak bu kadarlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden, alacaklı ya da borçlu genel mahkemelerde dava açabilir.

Not: İtirazın Geçici Kaldırılmasını, Borçtan Kurtulma Davasını ve Menfi Tespit Davalarını sonraki yazılarda aktarmaya çalışıcam.Umarım işinize yarar bunlar.

CEVAPLA

İnsan mısın? *