İstirdat Davası

1
3531

İcra Hukuku serisinde en son Menfi Tespit Davasını anlatmaya çalışmıştım.İstirdat davasıyla devam ediyorum.Anlatımım borçlu tarafından olacak gene.

İstirdat Davası

Aslında borçlu olmamana rağmen, ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmemiş ya da itirazın icra mahkemesince kaldırılmış olabilir. Bu her iki durumda da hakkındaki icra takibi kesinleşmiş demektir.

 

Bu durumda borçlu sıfatindaki sen, bir menfi tespit davası açmamışsan (menfi tespit davasını bir önceki konudan okuyabilirsin) ya da menfi tespit davası açıp, icra veznesinde bulunan paranın alacaklıya ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı aldıramamış isen, artık takibin konusu olun borcu ödemen gerekir.

İşte istirdat davası, borçlu sıfatında olanın aslında borçlu olmadığı halde, icra takibi sebebiyle ödemiş olduğu paranın kendisine geri verilmesi için başvurduğu hukuk yoludur.

İstirdat davası, bir eda davasıdır. Geri verilmesi istenen alacak miktarına göre Sulh ya da Asliye Hukuk mahkemesinde açılır (Görev ayrımı)

İstirdat davasında taraflar şu şekildedir ; icra takibinin borçlusu istirdat davasında davacı, icra takibinin alacaklısı istirdat davasında davalıdır.

İstirdat davasının temelde iki şartı mevcut.

1) Geri verilmesi istenen para, geçerli bir icra takibi sırasında ödenmiş olmalıdır.

2)Borçlu (yani istirdat davasının davacısı) aslında borçlu olmadığı bir parayı, icra kuvvetinin tehdidi altında ödemiş olmalıdır. (Yani kesinleşen bir takip nedeniyle ödeme yapılmış olmalıdır.)

İcra takibine konu olan paranın ödenmesinden itibaren 1 sene içerisinde istirdat davası açılmalıdır. Bu süre hak düşürücüdür.

İstirdat davasını davacının kazanması durumunda, borçlunun alacaklıya ödediği para ile birlikte icra harç ve giderleri de davalıdan alınır ve davacıya (borçluya) ödenmesine hükmedilir.

En önemlisi istirdat davası sonunda verilen karar, taraflar arası maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

Sonraki konu da Mal Beyanı (Bildirimi) konusunu anlatmaya çalışıcam.

1 YORUM

CEVAPLA

İnsan mısın? *